دستورالعمل نحوه‌ گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستورالعمل نحوه‌ گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- دستورالعمل نحوه‌ گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.

دوشنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۵0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، در اجرای تبصره 1 ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات در 21 ماده و در هفده صفحه، مصوب جلسه 116 اعضای اصلی ستاد مورخ 1395.10.27 ابلاغ شد:

فصل اول: اصطلاحات و تعاریف
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ- آیین‌نامه موارد 5 و 6 قانون: آیین‌نامه مصوب هیأت دولت به‌شماره 46442/ت51559هـ مورخ 22/04/1395
دستگاه کاشف: دستگاه‌های موضوع ماده 36 قانون که وظیفه کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند.
ت- مراجع صالح رسیدگی: مراجع موضوع ماده 44 قانون که وظیفه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز را برعهده دارند.
ث- مرجع تحویل کالا‌: دستگاه‌های موضوع ماده 53 قانون که وظیفه تحویل کالا و ارز قاچاق از دستگاه‌های کاشف و فروش یا انهدام آن‌را بر عهده دارند.
ج- سامانه آمار و اطلاعات: سامانه آمار، اطلاعات و کشفیات قاچاق کالا و ارز
چ- کمیسیون استان: کمیسیون برنامه¬ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به‌عنوان رده تابعه ستاد در هر استان فعالیت می¬نماید.
ح- قاچاق ورودی: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود کالا و ارز شود.
خ- قاچاق خروجی: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به خروج کالا و ارز شود.
د- کالاهای منتخب: کالاهایی که به‌صورت سالیانه از طرف ستاد به‌عنوان کالاهای دارای اولویت در مبارزه با قاچاق تعیین می‌شوند.
ذ- مبداء ورودی: مرزهای ورودی کالا که عبارتند از گمرک، بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد، پیله‌وری، کوله‌بری، ته‌لنجی، ملوانی و سایر.
ر- سامانه پرونده‌های قاچاق: سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع مواد 30 و 31 آیین‌نامه مواد 5 و 6 قانون.
ز- ارزش ریالی کالا: به‌منظور تعیین قیمت اولیه کالای مکشوفه و براساس ماده 62 قانون، گمرک ایران (سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت) موظف است سالیانه فهرست ارزش کالای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز در اختیار دستگاه‌های کاشف و ضابطین قرار دهد.
ژ- ارزش قاچاق مکشوفه: ارزشی که دستگاه کاشف براساس کالا یا ارز موضوع جرم اعلام می‌کند اعم از اینکه عین کالا یا ارز موجود باشد یا نباشد.
س- کشفیات مظنون به قاچاق: محموله‌های قاچاق کالا که توسط دستگاه کاشف کشف گردیده و برای رسیدگی در اختیار مراجع صالح در رسیدگی قرار می‌گیرد.
ش- * : فیلدهای اطلاعاتی که با علامت ستاره "*" مشخص شده‌اند، درصورتی می‌بایست تکمیل گردد که اطلاعات آنها در دستگاه مربوطه موجود باشد، در غیراین‌صورت پر کردن آن فیلدها ضروری نمی‌باشد.

 

فصل دوم: آمار و اطلاعات کشفیات قاچاق کالا و ارز

الف) اطلاعات کشفیات کالایی که توسط دستگاه‌های موضوع ماده 36 قانون ارائه می‌شود.
ماده 2- دستگاه‌های مستقر در معابر و مبادی رسمی و غیررسمی موضوع ماده 36 قانون موظفند، مطابق آیین‌نامه مواد 5 و 6 قانون، آمار و اطلاعات  را به‌صورت به هنگام و الکترونیکی با تخصیص شناسه یکتای پرونده در قالب فرم زیر از طریق سامانه‌ مربوطه در اختیار ستاد قرار دهند:
1- نام سازمان کاشف
2- تاریخ کشف محموله
3- شماره پرونده سازمان کاشف
4- استان محل کشف
5- شهرستان محل کشف
6- شهر محل کشف
7- کاربری مکان کشف*
8- نام و نام‌خانوادگی بهره‌بردار مکان کشف*
9- نام و نام‌خانوادگی مالک مکان کشف*
10- واحد (یگان) کاشف
11- نام کالا (چنانچه پرونده‌ای شامل چند کالا بود، هر کالا در ردیف جداگانه قید گردد).
12- نوع یا گروه کالا
13- نوع ارز
14- نام تجاری کالا
15- کشور سازنده کالا
16-  سریال کالا / کد شناسایی *
17- شماره کوتاژ
18- مقدار یا تعداد کالا
19- واحد کالا
20- ارزش ریالی کالا
21- ارزش قاچاق مکشوفه
22- تاریخ مصرف کالا*
23- صاحب کالا (دارد / ندارد)
24- مستعمل- غیرمستعمل
25- تاریخ تولید کالا*
26-  نام مظنون یا مظنونین / موسسه
27- کد ملی / شناسه ملی / شماره گذرنامه مظنون یا مظنونین
28- ملیت
29- نوع وسیله حمل شامل هوایی، دریایی و زمینی (قایق، لنج، دواب، سواری، وانت، موتورسیکلت و سایر)
30- نام و نام‌خانوادگی مالک وسیله حمل*
31- مشخصات راننده یا ناخدا*
32- نوع قاچاق (ورودی، خروجی و ترانزیت)
33- شگردهای قاچاق (شگردهای قاچاق از قبیل: جعل سند، تقلب، عدم ثبت، تغییر محموله و سایر)
34- چگونگی کشف قاچاق (اطلاعاتی- عملیاتی، اتفاقی، اجرای طرح مشترک، ایست و بازرسی، اماکن گمرکی، بازرسی موردی و سایر)
35- مبداء ورود محموله مکشوفه به کشور (بازارچه، گمرک، کوله‌بری، مناطق آزاد و ویژه، ته لنجی، ملوانی و سایر)

ماده 3- دستگاه‌های کاشف در سطح عرضه موضوع ماده 36 موظفند، آمار و اطلاعات  را به‌صورت به هنگام و الکترونیکی با تخصیص شناسه یکتای پرونده در قالب فرم زیر از طریق سامانه‌ مربوطه در اختیار ستاد قرار دهند:
1- نام سازمان کاشف
2- تاریخ کشف محموله
3- شماره صورتجلسه کشف سازمان کاشف
4- استان محل کشف
5- شهرستان محل کشف
6- شهر محل کشف
7- کاربری مکان کشف
8- نام و نام‌خانوادگی بهره‌بردار مکان کشف*
9- نام و نام‌خانوادگی مالک مکان کشف*
10- واحد (یگان) کاشف
11- نام کالا (چنانچه پرونده‌ای شامل چند کالا بود، هر کالا در ردیف جداگانه قید گردد).
12- نوع یا گروه کالا
13- نام تجاری کالا
14- مقدار یا تعداد کالا
15- واحد کالا
16-  ارزش ریالی کالا
17- ارزش قاچاق مکشوفه
18- صاحب کالا (دارد / ندارد)
19- ملیت
20- نوع وسیله حمل (دواب، سواری، وانت، موتورسیکلت و سایر)
21- نوع قاچاق (ورودی، خروجی و ترانزیت)
22- شگردهای قاچاق (شگردهای قاچاق از قبیل: جعل سند، تقلب، عدم ثبت، تغییر محموله و سایر)
23- چگونگی کشف قاچاق (اطلاعاتی-عملیاتی، اتفاقی، اجرای طرح مشترک، ایست و بازرسی، اماکن گمرکی، بازرسی موردی و سایر)
24- نوع بازرسی (مستقل و غیرمستقل)
25- مبداء ورود محموله مکشوفه به کشور (بازارچه، گمرک، کوله بری، مناطق آزاد و ویژه، ته‌لنجی، ملوانی و سایر)
تبصره- سایر دستگاه‌ها که انجام وظایف آنها منجر به کشف کالای قاچاق می‌شود (مانند سازمان ملی استاندارد، اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌های صنفی و سایر) نیز موظف به ارائه اطلاعات کالایی مطابق فرم فوق و درخواست  بخش تخصصی آمار و اطلاعات ستاد می‌باشند.
ب) اطلاعات پرونده‌های متشکله قاچاق موضوع ماده 44 قانون

ماده 4- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است پس از دریافت پرونده از سازمان‌های کاشف، آمار و اطلاعات پرونده‌های متشکله قاچاق را طبق فرم زیر ثبت و به‌صورت به هنگام با تخصیص شناسه یکتای پرونده از طریق سامانه‌ مربوطه در اختیار ستاد قرار دهد:
1- استان
2- شهرستان حوزه رسیدگی
3- سازمان کاشف محموله
4- شماره کلاسه پرونده سازمان کاشف
5- شماره کلاسه پرونده در تعزیرات
6- مرجع اصلی اعلام‌کننده (مرجع ارجاع پرونده)
7- نام متهم یا متهمین
8- کد ملی متهم یا متهمین 
9-  تاریخ کشف کالا یا ارز قاچاق
10-‌ تاریخ ثبت پرونده در تعزیرات
11-  عنوان تخلف
12- نوع کالا و ارز
13- مقدار یا تعداد کالا
14- واحد کالا
15- ارزش ریالی کالا
16- نام شعبه رسیدگی
17- مرحله رسیدگی
18- رای صادره (برائت، محکومیت، قرار عدم صلاحیت، منع و موقوفه تعقیب)
19- تاریخ رای صادره
20- تاریخ ابلاغ آراء متضمن برائت به کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مربوطه
21- عنوان سازمان تجدیدنظر خواه
22- تاریخ ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر
23- تاریخ صدور رأی شعبه تجدیدنظر
24- نوع رأی شعبه تجدیدنظر
25- شماره دادنامه
26- تاریخ دادنامه
27- عنوان محکومیت
28- واحد محکومیت
29- میزان محکومیت (جریمه تعیین شده)
30- جریمه وصولی
31- میزان محکومیت (سایر)
32- نتیجه اجرای احکام
33- نوع اختتام (اختتام در اجرا و اختتام در رسیدگی)

ماده 5- دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد موظف است آمار و اطلاعات پرونده‌های متشکله قاچاق را از قوه قضائیه طبق فرم زیر، به‌صورت بهنگام و با تخصیص شناسه یکتای پرونده در قالب فرم زیر از طریق سامانه‌ مربوطه در اختیار ستاد قرار دهد:

1- استان
2- حوزه قضایی
3- سازمان کاشف
4- تاریخ ارجاع پرونده
5- شعبه (دادیاری، بازپرسی)
6- کلاسه پرونده
7- شماره بایگانی شعبه
8- نام متهم یا متهمین
9- کد ملی متهم یا متهمین
10- عنوان اتهام: مباشرت/ مشارکت/ معاونت (قاچاق، حمل، نگهداری، خرید و فروش، در معرض فروش قراردادن، ساخت)
11- عنوان اتهام غیرقاچاق (دارد/ ندارد)
12- سابقه محکومیت کیفری قاچاق کالا و ارز (دارد/ ندارد)
13- نوع قرار تامین (وثیقه به میزان ............../ بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه)
14- نوع کالا و ارز
15- مقدار کالا یا ارز
16-  واحد کالا یا ارز
17- ارزش ریال کالا یا ارز
18- قرار نهایی دادسرا (منع تعقیب، موقوفی تعقیب،‌ عدم صلاحیت، ترک تعقیب، قرار مجرمیت)
19- تاریخ قرار نهایی دادسرا
20- شماره قرار نهایی دادسرا
21- تاریخ کیفرخواست
22- شماره کیفرخواست

23- شعبه رسیدگی‌کننده
24- شماره بایگانی شعبه
25- تاریخ رسیدگی
26-   شماره دادنامه
27- تاریخ دادنامه
28- حکم صادره دادگاه بدوی (ضبط کالا / ملک / خودرو، معدوم کردن کالا، جزای نقدی، جزای نقدی بدل از حبس، حبس، برائت)
29- نوع حکم (قطعی/ تجدیدنظر- حضوری/ غیابی)
30- تاریخ واخواهی
31- نوع حکم واخواهی (تایید/ نقض)
32- تاریخ حکم واخواهی
33- شماره حکم واخواهی
34- تاریخ ابلاغ آراء متضمن برائت به کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

35- شعبه دادگاه تجدیدنظر
36-   شماره بایگانی شعبه
37- شماره دادنامه تجدیدنظر
38- تاریخ دادنامه تجدیدنظر
39- حکم صادره دادگاه تجدیدنظر (تایید دادنامه بدوی، نقض دادنامه بدوی، اصلاح دادنامه بدوی)
40- محکومیت نهایی پس از صدور رأی دادنامه تجدیدنظر (ضبط کالا / ملک / خودرو، معدوم نمودن کالا، جزای نقدی، جزای نقدی بدل از حبس، حبس، شلاق، برائت)
41- اعمال تجدیدنظر به طور فوق‌العاده (اعاده دادرسی، اعمال ماده 477 آ.د.ک)
42- شماره کلاسه پرونده مرحله تجدیدنظر فوق‌العاده

43- شماره دادنامه تجدیدنظر فوق‌العاده
44- تاریخ دادنامه تجدیدنظر فوق‌العاده
45- نتیجه‌ اعاده دادرسی و اعمال  ماده 477 (قبول / رد)
46-   قبول اعاده دادرسی (ارجاع به شعبه هم عرض بدوی/ تجدیدنظر)
47- حکم صادره در مرحله اعاده دادرسی (ضبط کالا/ ملک/خودرو، معدوم کردن کالا، جزای نقدی، جزای نقدی بدل ازحبس، حبس، شلاق)
48- شعبه اجرای احکام
49- تاریخ ثبت در شعبه اجرای احکام
50- تاریخ ثبت در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز موضوع ماده 73
51- تاریخ شروع حبس
52- تاریخ پایان حبس
53- میزان جریمه وصولی
54- نحوه وصول جریمه (نقدی/ قسطی/ عدم تمکین پرداخت)
55- وصول جریمه از محل وثیقه (بلی/ خیر) (حضور متهم وثیقه‌گذار)
56-  وضعیت نهایی اجرا (پرداخت جریمه/ عدم پرداخت جریمه و تحمل حبس بدل از جریمه)
57-‌ تاریخ پایان حبس بدل از جریمه
58-  تاریخ بایگانی پرونده
ج) اموال ناشی از قاچاق موضوع ماده 53 قانون

ماده 6- براساس ماده 53 قانون و تبصرهای 3 و 4 ذیل آن، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی  و سایر دستگاه‌هایی که کالاهای مکشوفه قاچاق در اختیار آنها قرار می‌گیرد موظفند پس از دریافت کالا از سازمان کاشف، آمار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های متشکله قاچاق، قبض انبار/ رسید دریافت، فروش، انهدام و موجودی را تحت فرم ذیل، با اعلام شناسه یکتای پرونده، و به‌صورت بهنگام و الکترونیکی در اختیار ستاد قرار دهند.
1- استان
2- نام صاحب کالا
3- کد ملی صاحب کالا
4- تاریخ کلاسمان
5- کلاسمان
6- دستگاه کاشف
7- تاریخ کشف
8- تاریخ دریافت پرونده از سازمان کاشف
9- گروه کالایی
10- نام کالا (شرح مشخصات کالا)
11- تعداد یا مقدار کالا
12- واحد کالا
13- نوع عملیات
14- شماره نوع عملیات
15- موجودی کالا
16- ارزش هر واحد کالا در روز فروش
17- ارزش ریالی فروش کالا
18- تاریخ صورت‌مجلس
19- صورت‌مجلس قاچاق
20- تاریخ حواله
21- شماره حواله
22- نام خریدار
23- کد ملی خریدار

ماده 7- براساس تبصره 1 ماده 53 قانون، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) موظف است پس از دریافت کالا از سازمان کاشف، آمار و اطلاعات مربوط به فروش، انهدام و موجودی انبار را بر اساس موارد زیر که توسط ستاد در اختیار آنها قرار می‌گیرد ثبت و در اختیار ستاد قرار دهد.
1- استان
2- سازمان کاشف ارائه دهنده کالا
3- تاریخ کشف
4- تاریخ دریافت پرونده از سازمان کاشف
5- شماره کلاسه پرونده مرجع قضایی
6- گروه کالایی
7- نام کالا (شرح کالا)
8- تعداد یا مقدار کالا
9- واحد کالا
10- نوع عملیات (فروش، امحاء و سایر)
11- موجودی کالا
12- ارزش هر واحد کالا در روز فروش
13- ارزش ریالی فروش کالا
14- تاریخ حواله*
د) آمار و اطلاعات سایر حوزه‌های مربوطه

ماده 8- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند مطابق فیلدهای اطلاعاتی زیر، نسبت به ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز ستاد ده روز پس از اتمام بازه زمانی مورد توافق، اقدام لازم را به عمل آورند.
گمرک ایران

متغیرهای مربوط به صادرات (فصلی)
1- نام گمرک
2- کشور طرف معامله
3- نوع مبادله
4- کد تعرفه
5- نام کالا
6- تعداد
7- وزن
8- ارزش ریالی
9- ارزش دلاری
10- نام صادر کننده کالا
11- شماره کوتاژ
12- کارت بازرگانی
13- کد ملی صادر کننده
14- نام اظهار کننده
15- کد اظهار کننده

متغیرهای مربوط به واردات (فصلی)
1- نام گمرک
2- کشور طرف معامله
3- نحوه مبادله
4- کد تعرفه
5- نام کالا
6- تعداد
7- وزن
8- ارزش ریالی
9- ارزش دلاری
10- حقوق ورودی
11- نام وارد کننده هر کالا
12- شماره کوتاژ
13- نوع اظهارنامه
14- کارت بازرگانی
15- کد ملی وارد کننده
16-  نام اظهار کننده
17- کد اظهار کننده
18- نام و نام‌‎خانوادگی ترخیص کننده کالا

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (ماهیانه)
1- نرخ FOB خلیج فارس شامل فیلدهای اطلاعاتی ماه، نام فرآورده و نرخ فروش فرآورده
2- میزان فروش بانکرینگ شامل فیلدهای اطلاعاتی ماه، نام شرکت، نام فرآورده و میزان فرآورده
3- میزان فروش مرزی شامل فیلدهای اطلاعاتی نام فرآورده، منطقه، جایگاه یا بازارچه مرزی، مقدار ماهیانه، واحد، نرخ فروش، میزان فروش، واحد پولی، نحوه فروش، اداره کننده جایگاه و طرف قرارداد
4- آمار سواپ فرآورده‌های نفتی شامل فیلدهای اطلاعاتی ماه، مرز ورودی، نام فرآورده وارد شده، حجم ورودی، ارزش فرآورده وارد شده، محل مصرف، میزان تحویلی به انبار محل مصرف، نام فرآورده صادر شده، مرز خروجی، میزان صادرات فرآورده و ارزش فرآورده صادر شده
5- میزان تولید فرآورده‌های نفتی شامل فیلدهای اطلاعاتی منطقه، ماه، نام فرآورده و میزان تولید
6- آمار مقایسه‌ای تجزیه فروش فرآورده‌های نفتی شامل فیلدهای اطلاعاتی نام فرآورده، دوره (ماه)، سال، استان، منطقه، نام واحدی که سوخت به آن تخصیص یافته و میزان سوخت تخصیص یافته
7- آمار فرآورده‌های مکشوفه تحویلی به انبارهای نفت توسط نیروهای کاشف شامل فیلدهای اطلاعاتی نام منطقه، نام ناحیه، تاریخ کشف، نوع فرآورده مکشوفه، مقدار فرآورده مکشوفه به لیتر، نوع و نحوه تخلف، نام سازمان کاشف، نام محل کشف، مقدار فرآورده تحویلی به انبار، اقدامات اعمال شده و توضیحات
تبصره 1: فرآورده‌های نفتی عبارتند از: بنزین موتور، بنزین سوپر، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت کوره و گاز مایع

بانک مرکزی (سالیانه)
1- میزان عرضه ارز به بازار
2- میزان ارز ورودی به کشور در قالب انواع مختلف ترتیبات قراردادی، استقراض و ...
3- میزان ارز خروجی از کشور به غیر از واردات، انواع LCها و ....
4- میزان ورود ارز حاصل از صادرات
5- میزان خروج ارز ناشی از واردات
6- گردش پولی و مالی (ارزی و ریالی) بانک‌های عامل به تفکیک استان
7- حجم نقدینگی موجود کشور (مسکوکات، اسکناس و غیره) و به تفکیک استان
8- شمش طلای عرضه‌شده به تولیدکنندگان
9- میزان Lcهای تسویه شده

مرکز برنامه‌ریزی و نظارت دخانیات
میزان تولید سیگار (ماهیانه)
1- نام شرکت
2- نام برند
3- مقدار تولید
4- واحد تولید

واردات سیگار(ماهیانه)
1- نام شرکت
2- برند تجاری
3- مقدار واردات
4- واحد

واردات تنباکو معسل و غیر معسل (ماهیانه)
1- نام شرکت
2- برند کالا
3- مقدار واردات
4- واحد

سطح زیر کشت به تفکیک توتون، تنباکو معسل و غیر معسل (سالیانه)
1- استان
2- سطح زیر کشت در سال زراعی
3- سهم سطح زیر کشت در سال زراعی
4- سطح زیر کشت در سال قبل زراعی
5- درصد تغییرات سطح زیر کشت

سطح زیر کشت، عملکرد محصول و خرید به تفکیک توتون، تنباکو معسل و غیر معسل(سالیانه)
1- استان
2- شهر
3- تعداد کشاورز
4- سطح زیر کشت (هکتار)
5- رقم
6- برنامه ابلاغی (کیلوگرم)

سایر آمارها
1- میزان فروش سیگار به تفکیک برند (فصلی)
2- میزان موجودی انبار به تفکیک استان (سالیانه)
3- تعداد عاملین مجاز عمده فروشی سیگار و توتون در هر استان (سالیانه)
4- تعداد عاملین مجاز خرده فروشی سیگار و توتون در هر استان (سالیانه)
تبصره-دستگاه‌های فوق‌الذکر موظفند آمار و اطلاعات سالیانه مورد نیاز ستاد را در اختیار ستاد قرار دهند.

فصل سوم: آمار و اطلاعات حوزه برآورد
الف. آمار و اطلاعات
ماده 9- گمرک ایران موظف است در هر فصل آمار و اطلاعات صادرات، واردات، ارزش سیف و ارزش فوب مربوط به کالاهای منتخب را به ستاد ارائه نماید.

ماده 10- گمرک ایران موظف است آمار و اطلاعات مربوط به معافیت‌های تجاری (به تفکیک هر معافیت)، ترانزیت، مناطق آزاد، همچنین آمار و اطلاعات مربوط به تجارت بین کشوری و سایر آمارهای مورد نیاز را در اختیار ستاد قرار دهد.

ماده 11- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر دستگاهها  در حوزه فعالیت خود، موظفند آمار و اطلاعات تولید، مصرف، توزیع و فروش در خصوص کالاهای منتخب را در اختیار ستاد قرار دهند.

ماده 12- مرکز آمار ایران موظف است همکاری‌های لازم در خصوص ارائه آمار مصرف سالیانه و یا سرانه مصرف کالاهای منتخب ستاد و همچنین سایر آمارهای مورد نیاز را به عمل آورد.

ماده 13- وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند اطلاعات موجودی انبار کالاهای مربوط به حوزه فعالیت خود را در اختیار ستاد قرار دهند.

ماده 14- مرکز آمار ایران و بانک مرکزی موظفند سالیانه آمار و اطلاعات مربوط به تغییرات موجودی انبار کالاها را در اختیار ستاد قرار دهند.

ماده 15- بانک مرکزی موظف است تا آمار تولید، مصرف، واردات و صادرات در حوزه شمش و مصنوعات طلا .و سایر فلزات گرانبها، سنگهای قیمتی گرانبها و نیمه گرانبها، آمار و اطلاعات سامانه سنا و همچنین میزان طلای آب شده اعم از سکه آب شده و غیره را حسب نیاز، در اختیار ستاد قرار دهد.

ماده 16- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است مطابق فیلدهای اطلاعاتی زیر، آمار و اطلاعات حوزه ترانزیت را در بازه زمانی ماهیانه، در اختیار ستاد قرار دهد.
1- مرز ورودی
2- مرزخروجی
3- نام کالا
4- مبداء کالا
5- مقصد کالا
6- وزن (تن)

ب) روش‌های برآورد حجم قاچاق

ماده 17- روش شکاف بین عرضه و تقاضا به‌‍‌عنوان روش اصلی در برآورد حجم قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تبصره 1- درصورتی‌که هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه برآورد، پیشنهاد روش جدید برای برآورد حجم قاچاق داشته باشند و یا برآوردی از حجم قاچاق محاسبه کرده باشند، باید روش محاسبه در کارگروه برآورد حجم قاچاق مطرح گردد، در صورت تایید برآورد صورت گرفته، آمار از طریق ستاد اعلام گردد.
تبصره 2- درصورت عدم وجود آمار رسمی تولید و مصرف (به‌جز اقلام ممنوعه) درخصوص کالا، از روش تجارت بین کشوری برای برآورد آن کالا، استفاده می‌شود. استفاده از این روش منوط به تایید آمارهای بین‌المللی توسط گمرک ایران و وزارت اطلاعات خواهد بود.
تبصره 3- درخصوص اقلام ممنوعه، باتوجه به اینکه روش شکاف بین عرضه و تقاضا را نمی‌توان اعمال نمود، روش درصد کشفیات به‌عنوان روش برآورد حجم قاچاق اقلام ممنوعه مورد استفاده قرار گیرد.
پ) جمع بندی و تبادل آمار و اطلاعات

ماده 18- ستاد موظف است آمار و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌ها را حسب درخواست آنها در چارچوب قانونی دستگاه در اختیار آنها با رعایت ملاحظات طبقه‌بندی و محرمانه‌گی قرار دهد.
تبصره- درخواست آمارهای دارای طبقه‌بندی محرمانه و بالاتر، می‌بایست از طریق نامه مکاتبه رسمی و به‌دستور ریاست محترم ستاد انجام شود.

فصل چهارم: سایر موارد

ماده 19- علاوه بر موارد مذکور در مواد 2 تا 17 این دستورالعمل، کلیه دستگاه‌ها موظفند سایر آمارهای مورد نیاز ستاد را، بنابر درخواست، در اختیار ستاد قرار دهند.

ماده 20- درصورت وجود اختلاف در آمارهای ارائه شده از طرف دستگاه‌ها، ظرف ده روز پس از اعلام ستاد، دستگاه‌های ارائه‌دهنده آمار موظف به رفع اختلاف آماری می‌باشند.

ماده 21- تا زمان ایجاد سامانه مذکور در بندهای فوق، دستگاه‌های مکلف به ارائه آمار، موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز ستاد را براساس توافق طرفین و در بازه زمانی مورد درخواست ستاد، در اختیار ستاد قرار دهند. و پس از طراحی و استقرار سامانه‌های تمامی دستگاه‌ها حسب وظایف قانونی، از این طریق موظف به تبادل اطلاعات هستند.
تبصره- تبادل سایر اقلام اطلاعاتی براساس سامانه‌های مقرر در قانون و دستورالعمل‌های ذیربط انجام خواهد گرفت.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/12976