جزئیات بررسی و تصویب لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جزئیات بررسی و تصویب لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و تصویب کردند.

يکشنبه، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه) مجلس شورای اسلامی لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 59 ماده را بررسی و تصویب کردند.

جرایم نقدی قاچاق ارز مشخص شد

نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 26 این لایحه را تصویب کردند که براساس آن بند (ت) ماده 18 به این شرح اصلاح شد.

جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و سایر موارد ضبط شده ارز انجام نشده تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه اخذ می‌شود.

جریمه نقدی وسایل نقلیه حامل کالا‌های قاچاق مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جریمه نقدی وسایل نقلیه حامل کالا‌های قاچاق را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ماده 26 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 26؛ ماده (20) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود
ماده 20- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا با ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون اعم از آبی زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده مذکور، معادن ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا با ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود.
تبصره 1- در صورتی که محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره 2- چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقف می‌شود
تبصره 3- در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا با ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا با ارز و قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می‌شود.
تبصره 4- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز می‌شود.
تبصره 5- بار گنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره 6- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره 7- تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف نظر از اینکه در زمان استفاده و با نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود. مجازات‌های موضوع این تبصره با مجازات‌های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آن‌ها نیست.

ممنوعیت خرید و فروش فرآورده‌ها و مصنوعات منابع طبیعی بدون تحصیل پروانه
نمایندگان مجلس حمل، خرید، فروش یا خروج چوب حاصل از درختان جنگلی و سایر محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی را به قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح ممنوع اعلام کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ماده 28 تا 33 موافقت کردند.
ماده 28- یک ماده به عنوان ماده (25 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده 25 مکرر (حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا‌های مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (25) و (26) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش بینی شده است مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود.
تبصره 1- انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالا‌های موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده قاچاق محسوب شده، علاوه بر ضبط این کالا‌ها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره 2- در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (20) این قانون رفتار می‌شود.
تبصره 3- فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوز‌ها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت جهاد کشاوری و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و اعلام می‌شود.
تبصره 4 - مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (47) این قانون در خصوص کالا‌های موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره 5- در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (27) این قانون، مفاد ماده (21) این قانون اعمال نمی‌شود.
ماده 29- متن ماده (27) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (1) این ماده، واژه «ساخت» حذف می‌شود.
ماده 27- هر شخصی که اقدام به واردات با صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالا‌های مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطه نماید به مجازات کالا‌های قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف - در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع موضوع ماده (22) این قانون است.
ب- در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالا‌های مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف 10 روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوز‌های بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده (18) این قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفة، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع است.
ماده 30- یک ماده به عنوان ماده (33 مکرر 1) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده 23 مکرر 1 - چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا‌های مذکور محکوم می‌گردد.
ماده 31- یک ماده به عنوان ماده (33 مکرر 2) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده 33 مکرر 2- هر گونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف - انتقال گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب- انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک یا در برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ- در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود با صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون 200.000.000 ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره - اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده 32- در صدر ماده (37) قانون و تبصره (1) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت حفاظت گمرک‌های کشور اضافه می‌شود و عبارت ضابط خاص قضائیه به «ضابط خاصی دادگستری» تبدیل می‌شود.
ماده 33- تبصره (2) ماده (37) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 2- نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب 28/10/1373 است.

نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از مبارزه با قاچاق کالا و ارزش مشخص شد
نمایندگان مجلس مواد مربوط به نحوه هزینه کرد منابع حاصل از مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با مواد 54 تا 59 و اصلاحات آن موافقت کردند.
ماده 54- فراز اول ماده (67) قانون به این شرح اصلاح می‌شود.
ماده 67- در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم یا تخلفی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاقی مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- ...
ماده 55- تبصره ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره - چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند مانیفست فهرست کل بار داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب‌های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناور‌های ایرانی منتقل شود تیز جاری است.
ماده 56- در بند (6) ماده (69) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه دریایی می‌شود.
ماده 57- عبارت کارت پیله وریه به عنوان جزء (7) به بند الف ماده (69) قانون الحاق می‌شود.
ماده 58 - متن ماده (70) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 70 - مسؤولیت کیفری و مجازات‌های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی حسب مورد مشمول ماده (67) این قانون و احکام عام مربوط به اشخاص حقوقی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
ماده 59- تبصره ماده (77) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (77) اصلاح و شماره متن ماده (77) به شماره (78) تغییر می‌یابد:
ماده 77- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌های موضوع ماده (12) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد (20٪) کاهش می‌یابد به نحوی که پس از شش سال از تصویب این قانون، مبلغ ثابت هفتصد و شصت و هشت میلیارد 768٫000٫000٫000) ریال جهت تأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود.
مبلغ موضوع این ماده به شرح ذیل در سر فصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود:
1- معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
2- معادل بیست و پنج درصد (25%) جهت مسایل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره 1- نحوه پرداخت وجوه موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای ستاد می‌رسد.
تبصره 2- مصرف و اختصاص وجوه فرق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره 3- کارمزد فروش کالا‌های قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالا‌های قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و با واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره 4- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
تبصره 5- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

کالا‌های قاچاق فاسدشدنی و تاریخ مصرف گذشته امحاء می‌شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند، کالا‌هایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، کالا‌های فاسد یا تاریخ مصرف گذشته، پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موادی از این لایحه را به تصویب رساندند.
ماده 44- یک ماده به عنوان ماده (50 مکرر 2) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود
ماده 50 مکرر 2- در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده‌های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد (1٫000٫000٫000) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.
تبصره 1- مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی‌شود.
تبصره 2- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد (1٪) مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه‌ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می‌نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیأت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده 45- در ماده (52) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت ابلاغ احضاریه یا جلب، جایگزین عبارت طرح پرونده» می‌شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه می‌شود.
ماده 46- ماده (53) قانون و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک تبصره به عنوان تبصره (5) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود.
ماده 53- دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالا‌های قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء با واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است، هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان است. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.
تبصره 2- کلیه کالا‌های موضوع مواد (25)، (25 مکرر) و (26) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران و وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالا‌ها ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهاد‌های مذکور تصویب می‌شود. کلیه سازمان ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره‌های آن موظفند در مورد کالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالا‌هایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره 5- کالا‌هایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالا‌های فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده 47 - در ماده (55) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (56)» به قبل از عبارت توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حذف و ماده (56) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود
ماده 56 - نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالا‌های قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالا‌هایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
1- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالا‌های قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی با صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفا یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می‌شود.
تبصره 1- صادرات کالا‌های موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نیست.
تبصره 2- خروج کالا‌های غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذرترانزیت خارجی با صادرات نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوز‌های مربوط به گذر (ترانزیت) با صادرات کالا نیست.
تبصره 3- در صورتی که کالا‌های مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالا‌ها از طریق ساز و کار‌های بورس کالا انجام می‌شود. در مورد کالا‌های غیر مشابه، استفاده از ساز و کار مذکور اختیاری است و کالا‌های موضوع این بند تنها از طریق عرضه صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا با به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.
تبصره 4 - در صورتی که کالا‌های فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مکرر (1)) این قانون می‌شود.
2- در صورت عدم فروش کالا‌ها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (1) این ماده توظط دستگاه متولی به شرط صادرات با گذر (ترانزیت) خارجی، کالا‌هایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق عرضه داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (3) بند (1) این ماده به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (3) بند (1) این ماده صرفا از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته میشود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا، از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20٪) کاهش می‌یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می‌شود.
تبصره 1- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- در فروش کالای موضوع تبصره (2) ماده (53) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره 3- فهرست کالا‌هایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.
تبصره 4 - چنانچه کالا‌های موضوع تبصره (3) این بند، در چارچوب وظایف و با اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد، کالا به نهاد‌های مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
تبصره 5- کالا‌های با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به دستگاه‌ها یا نهاد‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
3- سایر کالا‌ها از جمله کالا‌های ممنوع طبق دستورالعمل ستاد امحاء می‌شود. نحوه نگهداری و امحاء کالا‌های موضوع این بند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود، انجام می‌گیرد.
4 - تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآورده‌های نفتی، مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌گردد، تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره 1- مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالا‌های موضوع تبصره‌های (5) و (6) ماده (53) این قانون اعمال نمی‌شود.
تبصره 2- دستورالعمل اجرای مواد (55) و (56) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.

ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق به نفع دستگاه کاشف
نمایندگان مجلس تصویب کردند که وسیله نقلیه قاچاقچیان به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 48 تا 53 موافقت کردند.
براین اساس ماده 48 تصریح می‌کند؛ ماده (59) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده 59 - در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مائک مسترد و معادن ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود که بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره - مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین به موجب ماده 49؛ ماده (60) قانون و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد:
ماده 60- در صورتی که محکومان به جزا یا جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام به پرداخت جزا یا جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جزا یا جریمه نقدی از محل فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه و یا وثیقه‌های سپرده شده از طرف وی یا هر شخص دیگری اخذ و مابقی به بالی مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود جزا یا جریمه‌های نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه با قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضا در ماده (49) این قانون انتخاب می‌شوند؛ به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز، بدون اظهارنظر ماهوی و صرفا با احراز وجود شرایط شکلی تبدیل جریمه نقدی به حبس، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 3- در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین، امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم با دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود.
ماده 50- ماده (61) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 61- ستاد می‌تواند در خصوص پرونده‌های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.
همچنین براساس ماده 51؛ ماده (63) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌شود.
ماده 63- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، تویه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه ای، بند «ت» ماده (22) و یا ماده (35) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (180) و (237) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره 1- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره 2- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و با جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره 3- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عوابد و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره 4- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (28) و (29) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 5- احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (3)، (5)، (6)، (6 مکرر2)، (8) الی (12)، (16) (19)، (20)، (30) إلی (32)، (34) الی (36)، (38) الی (50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (5) ماده (2 مکرر) جاری است.
به موجب اصلاح ماده 52؛ ماده (65) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 65- چنانچه قرائتی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن‌ها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (20) این قانون و تبصره‌های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (24) و تبصره (5) ماده (22) این قانون اعمال می‌گردد
ماده 53 - ماده (66) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود.
ماده 66 نیز به این شرح اصلاح شد؛ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

مشخص شدن شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده‌های قاچاق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده‌های قاچاق را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 39 تا 43 موافقت کردند.
در ماده 39 این قانون آمده است: ماده 47 قانون به شرح زیر اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق می‌شود:
شعب رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مامور وصول درآمد‌های دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مامور وصول درآمد‌های دولت موظف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره یک- ارزش کالا‌های ممنوع که موجب فهرست‌های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.
تبصره 2- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا‌های مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده نسبت به اظهارنظر مستدل اقدام می‌کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می‌گردد.
تبصره 3- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.
در ماده 40 آمده است: در ماده 48 قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت کالای قاچاق می‌شود.
در ماده 41 بیان شد: به انتهای ماده 49 قانون عبارت این قضات موظفند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 2 به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می‌کند؛ بنابراین در تبصره 2 آمده است شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
در ماده 42 گفته شد: تبصره 3 ماده 50 قانون حذف و شماره تبصره 4 به تبصره 3 اصلاح می‌شود.
در ماده 43 این لایحه آمده است: یک ماده به عنوان ماده 50 مکرر یک به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود، آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آرای مذکور صادر گردد و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیین کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می‌شود و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره‌های این ماده قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می‌شود و رأی این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.
در تبصره یک آمده است: آرای برائت صادره در خصوص پرونده‌های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثناء پرونده‌های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره 4 ماده 50 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض نیست.
در تبصره 2 تاکید شد: در خصوص پرونده‌های قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به شرح زیر اقدام شود.
1- در پرونده‌هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است تجدیدنظرخواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد.
2- در غیر از پرونده‌های موضوع بند یک کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد با حضور نماینده مطلع یا تام الاختیار دستگاه کاشف هر پرونده مامور وصول درآمد‌های دولت و وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدیدنظرخواهی یا اعتراض صورت می‌گیرد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می‌رسد.
3- دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدیدنظرخواهی دارد.

مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با مواد 34 تا 38 آن موافقت کردند.
در ماده 34 آمده است: متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 37 قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره 3- نیرو‌های گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند سال 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود.
همچنین در ماده 25 آمده است در تبصره 1 ماده 41 قانون عبارت "مراجع ذیصلاح" جایگزین عبارت "مراجع قضایی" می‌شود.
در ادامه ماده 36 آمده است که در ماده 42 قانون عبارت "مرجع صالحه رسیدگی کننده" جایگزین عبارت "مرجع قضایی" می‌شود.
در ماده 37 نیز یک ماده به عنوان ماده 42 مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.
در ماده 42 مکرر تأکید شده متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب کالای قاچاق یا ارز در مورد آن‌ها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
در تبصره این ماده تأکید شد مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله امور از مبادی غیررسمی، دستگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارق از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان ماده 38 به شرح زیر موافقت کردند.
در این ماده آمده است: متن ماده 44 قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاقا کالا و ارز تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود.
همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌شود.
همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف 10 روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.
ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29 فروردین سال 79 مستثنی است.

ممنوعیت عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی
نمایندگان مجلس عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را ممنوع کردند که بر اساس آن مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ماده 27 این لایحه موافقت کردند.
تبصره 1 ماده 18 قانون به این شرح اصلاح می‌شود: عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

با موافقت مجلس سرنوشت کالا و ارز قاچاق مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرنوشت کالا و ارز قاچاق پس از کشف را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ماده 28 موافقت کردند.
ماده 28- ماده 21 قانون و تبصره‌های آن به این شرح اصلاح می‌شوند:
ماده 20- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده 18 این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه‌ها کاشف معادل 50 میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌شود.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/22769